Gebruiksvoorwaarden

 

Toepasbaarheid

Deze site wordt beheerd en onderhouden door de AkzoNobel-eenheid waarnaar wordt verwezen in het gedeelte "Website-eigenaar" van deze website (hierna "AkzoNobel" of "wij" genoemd). Op uw bezoek aan en gebruik van deze site zijn de volgende Gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door deze site te bezoeken en gebruiken gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Als u via de website een bestelling plaatst, kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.


Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven zijn de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze site, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen teksten, afbeeldingen, audio, video, HTML-code en knoppen (hierna "Informatie" genoemd),  eigendom van AkzoNobel en/of  bedrijven in de AkzoNobel-groep. Deze rechten omvatten mede doch niet uitsluitend alle auteursrechten, handelsnamen en handelsmerken van AkzoNobel en/of bedrijven in de AkzoNobel-groep.


Niets op deze site kan worden opgevat als de verstrekking,  bij implicatie,  volgens het estoppelbeginsel dan wel uit andere hoofde, van enigerlei licentie of recht op auteursrechten, handelsmerken, octrooien of andere eigendomsbelangen van AkzoNobel of van derden. Het is niet toegestaan deze site of de Informatie op deze site op enige wijze te verveelvoudigen, te reproduceren, opnieuw te publiceren, te uploaden, te posten, over te dragen of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AkzoNobel, met uitzondering van het volgende: u mag uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik, één exemplaar van de Informatie downloaden, weergeven en afdrukken op één computer, op voorwaarde dat u de Informatie op geen enkele wijze wijzigt en dat u alle auteursrecht-, handelsmerk- en andere eigendomskennisgevingen intact laat.


Informatie en aansprakelijkheid

De Informatie op deze site is gratis en dient slechts voor informatiedoeleinden. De Informatie brengt geen zakelijke of professionele servicerelatie tussen u en AkzoNobel tot stand. Deze site en de Informatie worden "as is" geleverd en AkzoNobel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en geeft geen enkele garantie met betrekking tot deze site of sites en diensten die via deze site toegankelijk zijn.


AkzoNobel wijst nadrukkelijk alle expliciete en impliciete garanties van de hand, waaronder mede doch niet uitsluitend  impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendomsrecht en het niet schenden van andere rechten. AkzoNobel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens derden voor enige directe, indirecte, incidentele en speciale schade of schadevergoedingen of vervolgschade en andere schade (waaronder mede doch niet uitsluitend  winstderving, bedrijfsonderbrekingen, verlies van programma's of gegevens) ongeacht de rechtsvordering en ongeacht of er sprake is van contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, aansprakelijkheid buiten schuld of anderszins, voortkomend uit of in verband met deze site, Informatie op of toegankelijk via deze site of alle sitediensten waarnaar wordt verwezen, of voor het op enigerlei wijze kopiëren, weergeven of gebruiken ervan.


Financiële informatie

Deze website kan financiële Informatie bevatten. Deze financiële Informatie, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen  prijzen van aandelen, is alleen bestemd voor algemene informatiedoeleinden. AkzoNobel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het niet altijd nauwkeurig of correct zijn van dergelijke financiële informatie. De publicatie van financiële informatie op deze website, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen  jaarverslagen of jaarrekeningen, vormt geen officiële publicatie en is niet bindend.


Deze website en de Informatie vormen op geen enkele wijze een uitnodiging of aanbieding om te investeren in effecten van AkzoNobel, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen het investeren in  aandelen of schuldbewijzen. Bezoekers van deze website dienen hun besluit om te investeren in de effecten van AkzoNobel niet te baseren op deze website of de Informatie die op deze website is gepubliceerd. Toekomstige ontwikkelingen en toekomstige resultaten kunnen aanzienlijk afwijken van opvattingen, meningen of verwachtingen die zijn geuit op deze website of in de Informatie die op deze website is gepubliceerd.


Informatie van derden

De Informatie die afkomstig is van derden, vormt een uiting van de persoonlijke mening van deze derden. AkzoNobel is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor dergelijke Informatie. Links op deze site kunnen verwijzen naar diensten of sites die niet door AkzoNobel worden beheerd. Er wordt geen oordeel of garantie gegeven met betrekking tot dergelijke andere diensten of sites en AkzoNobel aanvaardt hiervoor geen verantwoordelijkheid. Een link naar een andere site of dienst houdt geen goedkeuring in van deze site of dienst. U draagt de volledige verantwoordelijkheid voor elk gebruik dat u maakt van dergelijke Informatie op deze site, of van enige site of dienst waarnaar door deze site wordt verwezen.


Vertrouwelijkheid en ongevraagde ideeën

Het is uw verantwoordelijkheid te voldoen aan de wetten van het rechtsgebied van waaruit u deze site bezoekt en u gaat ermee akkoord dat u dergelijke wetten niet zult schenden bij de toegang tot of het gebruik van de Informatie op deze site. Tenzij hier expliciet anders aangegeven wordt alle informatie die door u via deze site wordt verstrekt, beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet behorend tot iemands eigendom. U verklaart dat u het recht hebt dergelijke informatie te verstrekken en gaat ermee akkoord dat u geen informatie zult verstrekken tenzij u hiertoe gerechtigd bent. Vanwege het open karakter van internet raden we u aan geen informatie te verstrekken die u als vertrouwelijk beschouwd.


AkzoNobel aanvaardt geen ongevraagde ideeën van anderen dan  gevestigde zakelijke relaties om. Om de belangen van onze huidige klanten en van onszelf te beschermen moeten we zeer zorgvuldig met dit soort kwesties omgaan. Voorop staat dat zonder een heldere zakelijke relatie AkzoNobel dergelijke ideeën niet vertrouwelijk kan en zal behandelen. Dientengevolge verzoeken we u ongevraagde ideeën niet via deze website aan AkzoNobel te verstrekken. Alle ideeën die aan AkzoNobel worden geopenbaard buiten een vooraf bestaande en gedocumenteerde vertrouwelijke zakelijke relatie om zijn niet vertrouwelijk en AkzoNobel heeft in dat geval het recht deze of vergelijkbare ideeën maximaal te ontwikkelen, gebruiken, kopiëren en/of commercieel te exploiteren, zonder u hiervoor te vergoeden of verantwoording af te leggen tegenover u.

Als er, geheel naar goeddunken van AkzoNobel, een beoordeling nodig is, gebeurt dit op voorwaarde dat AkzoNobel geen verplichting op zich neemt om de vertrouwelijkheid van uw idee te beschermen of u een vergoeding te geven voor de bekendmaking of het gebruik ervan. Door een idee of andere gedetailleerde informatie via deze website aan AkzoNobel te verstrekken gaat u ermee akkoord u te houden aan de voorwaarden van dit genoemde beleid.


Partiële gebondenheid

Als deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk nietig worden verklaard, blijven de partijen gebonden aan de overige voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden. De partijen zullen het nietig verklaarde deel vervangen door voorwaarden die geldig en juridisch bindend zijn en die zo veel mogelijk overeenkomen met de voorwaarden in het nietig verklaarde deel, met inachtneming van de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden.


In het geval de vertaling van deze Gebruiksvoorwaarden afwijkt van de oorspronkelijke Engelse versie, prevaleert de Engelse versie.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend de wetten van het land waarin AkzoNobel is gevestigd, van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze Gebruiksvoorwaarden, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen geschillen aangaande het bestaan of de geldigheid ervan, zullen worden geslecht door de bevoegde rechters van het voornoemde land.